2006 Noua data a Sfarsitului Lumii
SATANISMUL

Prima pagina

Nostradamus
Satanismul in Romania
CREATORUL

1. Câteva repere
2. Penetrarea fenomenului satanist în România
3. Etapele fenomenului satanist în România:
         a. etapa "Romparkin" - 1993 - 1995
         b. etapa "Aniosa" - 1995 - 1998
         c. etapa "NetSurf" - din 1998
4. ...Si câteva concluzii

Vrăjmăsia lui Satana împotriva Legii
 
Text Bazat pe BIBLIE 
 
Cel dintâi efort al lui Satana de a răsturna Legea lui Dumnezeu - efort întreprins printre locuitorii fără păcat ai cerului - s-a părut, pentru un timp, a fi încununat de succes. Un mare număr de îngeri au fost amăgiti, dar asa-zisa biruintă a lui Satana a avut ca rezultat înfrângere si pierdere, despărtire de Dumnezeu si alungare din cer. Când conflictul a fost reînceput pe pământ, din nou Satana a câstigat un aparent avantaj. Prin păcătuire, omul a ajuns captivul lui, iar stăpânirea sa a trecut în mâinile arhivrăjmasului. Se părea că acum drumul este liber pentru ca Satana să-si întemeieze o împărătie independentă si să sfideze astfel autoritatea lui Dumnezeu si a Fiului Său. Dar planul de mântuire a făcut posibil ca omul să fie adus din nou în armonie cu Dumnezeu si să asculte de Legea Sa; atât omul, cât si pământul să fie în cele din urmă răscumpărati de sub puterea celui rău.  Satana a fost din nou înfrânt si din nou a apelat la înselăciune, în speranta transformării înfrângerii lui în biruintă. Pentru a declansa revolta în neamul omenesc căzut în păcat, el L-a înfătisat pe Dumnezeu ca fiind nedrept atunci când i-a îngăduit omului să calce Legea Sa. "De ce", spunea iscusitul ispititor, "atunci când stia care aveau să fie urmările, Dumnezeu a îngăduit ca omul să fie încercat, să păcătuiască si să atragă asupra lui mizeria si moartea?" Iar fiii lui Adam, uitând mila îndelung răbdătoare care i-a dat omului posibilitatea unei noi puneri la probă, fără să tină seama de sacrificiul uimitor de mare si teribil care L-a costat pe Împăratul cerului, au plecat urechea la soaptele ispititorului si au murmurat împotriva singurei Fiinte care putea să-i salveze de puterea nimicitoare a lui Satana.  Si astăzi sunt mii cei care fac să se audă aceleasi plângeri împotriva lui Dumnezeu. Ei nu înteleg că a-l lipsi pe om de libertatea de a alege ar însemna să-l jefuiesti de prerogativele sale ca fiintă inteligentă, să faci din el un simplu automat. Nu este scopul lui Dumnezeu acela de a forta vointa omului. Omul a fost creat ca un agent moral liber. Asemenea locuitorilor din alte lumi, el trebuie să fie supus probei ascultării; dar el nu este niciodată adus într-o asemenea situatie, încât supunerea fată de rău să devină o necesitate. Nu este îngăduit să vină asupra lui nici o ispită sau încercare căreia el să nu îi poată rezista. Dumnezeu a luat ample măsuri, astfel încât omul să nu fie niciodată înfrânt în lupta cu Satana.  Pe măsură ce oamenii s-au înmultit pe pământ, în aceeasi măsură s-au înmultit si rândurile celor necredinciosi. Încă o dată s-a lăsat să se înteleagă că Satana a câstigat biruinta. Dar puterea Celui Atotputernic a pus capăt lucrării nelegiuirii si pământul a fost curătit prin potop de poluarea lui morală.

 

Profetul spune: ""când se împlinesc judecătile Tale pe pământ, locuitorii pământului învată dreptatea. Dacă ierti pe cel rău, el totusi nu învată neprihănirea" si nu caută la măretia Domnului" (Is.26,9-10). Asa a fost după potop. Scăpati de sub judecătile Sale, locuitorii pământului s-au răzvrătit din nou împotriva lui Dumnezeu. De două ori au fost respinse de către oameni legământul lui Dumnezeu, poruncile si rânduielile Sale. Atât oamenii dinaintea potopului, cât si urmasii lui Noe au lepădat autoritatea divină. Apoi, Dumnezeu a încheiat un legământ cu Avraam si Si-a făcut un popor care să devină depozitarul Legii Sale. Pentru a-l amăgi si pentru a-l nimici pe poporul lui Dumnezeu, Satana a început imediat să-si aseze capcanele sale. Copiii lui Iacov au fost ispititi să încheie căsătorii cu cei păgâni si să se închine la idolii lor. Dar Iosif a fost credincios fată de Dumnezeu si credinciosia sa a fost o mărturie continuă în favoarea adevăratei credinte. Tocmai pentru a stinge această lumină, Satana a lucrat prin gelozia fratilor lui Iosif, făcându-i să-l vândă ca sclav într-o tară păgână. Dar Dumnezeu a condus astfel evenimentele, încât cunoasterea de Dumnezeu să fie împărtăsită poporului din Egipt. Atât în casa lui Potifar, cât si în temnită, Iosif a primit o educatie si o instruire care, în temere de Dumnezeu, l-au pregătit pentru înalta sa pozitie de prim-ministru al natiunii. Din palatul lui faraon, influenta sa s-a făcut simtită în toată tara si cunoasterea lui Dumnezeu s-a răspândit pretutindeni. În Egipt, israelitii au ajuns prosperi, s-au îmbogătit si de aceea, atunci când erau credinciosi fată de Dumnezeu, exercitau o foarte mare influentă. Preotii idolatri erau foarte alarmati atunci când vedeau că noua religie era primită favorabil. Inspirati de Satana cu vrăjmăsia pe care el o avea împotriva Dumnezeului cerului, ei s-au apucat să înăbuse lumina. Preotilor le era încredintată sarcina educării mostenitorului tronului, iar acest spirit al împotrivirii hotărâte fată de Dumnezeu si zelul pentru idolatrie au modelat caracterul viitorului monarh si au dus la cruzime si opresiune fată de evrei.  În timpul celor patruzeci de ani după fuga lui Moise din Egipt, idolatria părea că i-a cucerit. An după an, nădejdea israelitilor devenea din ce în ce mai slabă. Atât împăratul, cât si poporul jubilau datorită puterii lor si îsi băteau joc de Dumnezeul poporului Israel. Această stare de lucruri s-a dezvoltat până când a culminat cu acel faraon în fata căruia s-a prezentat Moise. Când conducătorul evreilor a venit înaintea împăratului cu un mesaj din partea "Domnului, Dumnezeului lui Israel", el nu era necunoscător al adevăratului Dumnezeu, dar nesocotirea puterii Sale a fost aceea care l-a făcut să răspundă: "Cine este Domnul, ca să ascult de glasul Lui?" Eu nu cunosc pe Domnul". De la început si până la sfârsit, opozitia lui faraon fată de porunca divină nu a fost rezultatul ignorantei, ci al urii si al sfidării lui Dumnezeu.  Desi egiptenii respinseseră de atâta timp cunoasterea de Dumnezeu, totusi Domnul le-a mai dat încă o ocazie pentru pocăintă. În zilele lui Iosif, Egiptul fusese ca un azil pentru poporul Israel; Dumnezeu fusese onorat prin bunătatea manifestată fată de poporul Său. Si acum, Cel îndelung răbdător, încet la mânie si plin de bunătate a dat timp fiecăreia din judecătile Sale să-si săvârsească lucrarea; egiptenii, blestemati prin chiar obiectul adorării lor, au avut dovada puterii lui Dumnezeu, pentru ca toti aceia care vor dori, să se poată supune lui Dumnezeu si să scape de judecătile Sale. Bigotismul si încăpătânarea împăratului au avut ca rezultat răspândirea cunoasterii lui Dumnezeu, făcând ca multi egipteni să se consacre slujirii Lui.  Datorită dispozitiei pe care o dădeau pe fată israelitii, si anume de a intra în legătură cu păgânii si a imita închinarea lor idolatră, Dumnezeu a îngăduit ca ei să coboare în Egipt, unde influenta lui Iosif era foarte mult simtită si unde împrejurările erau favorabile pentru ca ei să rămână totusi un popor deosebit, distinct. Si aici, marea idolatrie a egiptenilor, cum si cruzimea si apăsarea lor manifestate fată de evrei în ultima parte a sederii lor acolo ar fi trebuit să le inspire scârbă fată de idolatrie si să-i determine să fugă pentru a căuta refugiu la Dumnezeul părintilor lor. Dar tocmai aceste împrejurări providentiale au fost transformate de Satana într-un mijloc de a sluji planurilor lui, întunecând mintea israelitilor si făcându-i să imite practicile stăpânilor lor păgâni. Datorită venerării superstitioase a animalelor, asa cum erau animalele venerate de egipteni, evreilor nu le era permis, în timpul robiei lor, să aducă daruri si jertfe. În felul acesta, mintea nu le mai era îndreptată, prin serviciul acesta, la marele Sacrificiu, la marea Jertfă, iar ca urmare credinta lor a slăbit. Când a sosit timpul pentru eliberarea lui Israel, Satana în persoană s-a opus planurilor lui Dumnezeu. Era hotărârea lui ca acest mare popor, numărând mai bine de două milioane de suflete, să fie tinut în ignorantă si superstitie. Poporul pe care Dumnezeu făgăduise să-l binecuvânteze si să-l înmultească, pentru ca să-l facă o putere pe acest pământ, prin care El trebuia să descopere cunoasterea vointei Sale, chiar pe acest popor Satana căuta să-l tină în obscuritate si robie, pentru ca să-i steargă din minte amintirea lui Dumnezeu.  Când au fost săvârsite minuni înaintea împăratului, Satana era prezent acolo, pentru a contracara influenta lor si pentru a-l împiedica pe faraon să recunoască suprematia lui Dumnezeu si să asculte de porunca Lui. Satana a lucrat cu toate puterile sale pentru a falsifica lucrarea lui Dumnezeu si a rezista voii sale. Singurul rezultat al actiunilor lui a fost acela că a pregătit calea pentru o mai mare manifestare a puterii si slavei divine si a făcut si mai evidentă, atât pentru israeliti, cât si pentru toti egiptenii, existenta si autoritatea viului si adevăratului Dumnezeu.  Dumnezeu l-a eliberat pe Israel printr-o puternică manifestare a puterii Sale si prin judecătile Sale asupra tuturor zeilor egipteni. "A scos pe poporul Său cu veselie, pe alesii Săi în mijlocul strigătelor de bucurie" ca să păzească poruncile Lui si să tină legile Lui" (Ps.105,43-45). El i-a scos din starea lor de robie, ca să-i poată duce într-o tară bună - o tară care, în providenta Sa, a fost pregătită pentru ei ca un refugiu, ca un loc de scăpare de vrăjmasii lor, un loc unde să poată locui la umbra aripilor Sale. El avea să-i aducă la Sine, să-i cuprindă în bratele Sale vesnice si, în schimb, pentru toată bunătatea si mila Sa fată de ei, li se cerea să nu aibă alti dumnezei în afară de El, de viul Dumnezeu, să înalte Numele Său si să-L facă slăvit pe pământ.  În timpul robiei în Egipt, multi dintre israeliti au pierdut în mare măsură cunoasterea Legii lui Dumnezeu si au amestecat preceptele ei cu obiceiurile si traditiile păgâne. Dumnezeu i-a dus la Sinai si acolo, cu propria Sa voce, a rostit Legea Sa.

 

Satana si îngerii cei răi erau prezenti acolo. Si, chiar în timp ce Dumnezeu proclama Legea Sa înaintea poporului Său, Satana complota la ispitirea lor, la ducerea lor în păcat. Pe acest popor, pe care Dumnezeu îl alesese, Satana avea să-l smulgă de lângă El, chiar acolo, în fata Cerului. Ducându-i în idolatrie, el avea să nimicească eficacitatea oricărei închinări; căci cum poate oare omul să fie înăltat prin adorarea a ceea ce nu este mai presus de el însusi si care poate să fie simbolizat de lucrul mâinilor sale? Dacă oamenii au putut deveni asa de orbi în fata puterii, maiestătii si slavei Dumnezeului cel vesnic, încât să-L reprezinte printr-un chip cioplit sau chiar printr-un animal sau o reptilă, dacă ei au putut să uite originea lor divină - făcuti după chipul Creatorului lor, încât să se închine înaintea acestor obiecte revoltătoare si lipsite de simtire - atunci drumul era deschis pentru orice nebunie; pasiunile josnice ale inimii aveau să fie nezăgăzuite si Satana avea să fie pe deplin stăpân.  Chiar la poalele muntelui Sinai, Satana a început să-si aducă la îndeplinire planurile pentru nesocotirea Legii lui Dumnezeu, ducând astfel mai departe aceeasi lucrare pe care o începuse în ceruri. În decursul celor patruzeci de zile, în timp ce Moise se afla pe munte cu Dumnezeu, Satana a fost ocupat să trezească îndoiala, apostazia si răzvrătirea. În timp ce Dumnezeu scria Legea, ca să-i fie încredintată poporului legământului Său, israelitii, tăgăduindu-si credinciosia fată de Iehova, cereau dumnezei de aur. Când Moise a revenit, din prezenta slavei divine, ce inspira veneratie si teamă, cu preceptele Legii pe care ei se legaseră să le păzească, i-a găsit într-o sfidare fătisă a poruncilor ei, plecându-se în adorare înaintea chipului de aur.  Împingându-i pe israeliti la această îndrăzneată insultă si blasfemie fată de Domnul, Satana plănuise să-i nimicească. Deoarece ei se dovediseră a fi atât de decăzuti, atât de lipsiti de orice întelegere a privilegiilor si binecuvântărilor pe care Dumnezeu li le dăduse si a angajamentelor lor solemne si repetate, Domnul - gândea el - îi va lepăda de la Sine si-i va lăsa pradă pieirii. În acest fel se va ajunge la stingerea semintei lui Avraam, acea sământă a făgăduintei care trebuia să păstreze cunoasterea viului Dumnezeu, prin care avea să vină El - adevărata Sământă - care urma să îl înfrângă pe Satana. Marele răzvrătit plănuise să-l nimicească pe Israel si să zădărnicească planurile lui Dumnezeu. Dar din nou el a fost înfrânt. Desi era păcătos, poporul Israel n-a fost nimicit. În timp ce aceia care cu încăpătânare au trecut de partea lui Satana au fost ucisi, poporul, umilit si pocăit, a fost în mod milostiv iertat. Istoria acestui păcat avea să stea ca o mărturie continuă cu privire la vinovătia si pedepsirea idolatriei, dar si cu privire la îndelunga răbdare si milă a lui Dumnezeu. Întregul univers a fost martor al scenelor de la Sinai. În manifestarea celor două autorităti - divină si satanică - s-a văzut contrastul dintre conducerea lui Dumnezeu si cea a lui Satana. Din nou locuitorii fără păcat ai celorlalte lumi au putut vedea rezultatele apostaziei lui Satana si felul guvernării pe care el ar fi stabilit-o în ceruri, dacă i s-ar fi îngăduit să aibă stăpânire.  Determinându-l pe om să calce cea de-a doua poruncă, Satana a urmărit să degradeze conceptiile lui cu privire la Fiinta divină. Dând la o parte porunca a patra, el avea să-l facă să-L uite cu totul pe Dumnezeu. Cerinta lui Dumnezeu, dreptul Lui la respect si închinare, mai presus de toti zeii păgâni, se bazează pe faptul că El este Creator si că toate celelalte fiinte Îi datorează Lui existenta. Asa este El prezentat în Sfânta Scriptură. Profetul Ieremia spune: "Dar Domnul este Dumnezeu cu adevărat, este un Dumnezeu viu si un Împărat vesnic" Dumnezeii care n-au făcut nici cerurile, nici pământul, vor pieri de pe pământ si de sub ceruri. Dar El a făcut pământul prin puterea Lui, a întemeiat lumea prin întelepciunea Lui, a întins cerurile prin priceperea Lui" Atunci se arată omul cât este de prost cu stiinta lui si orice argintar rămâne de rusine cu chipul lui cioplit, căci idolii nu sunt decât minciună si nu este nici o suflare în ei; sunt un lucru de nimic, o lucrare înselătoare si vor pieri, când va veni pedeapsa. Dar Cel ce este partea lui Iacov nu este ca ei; căci El a întocmit totul" (Ier.10,10-12.14-16). Sabatul, ca monument de aducere aminte a puterii creatoare a lui Dumnezeu, arată spre El ca Făcător al cerului si al pământului. De aceea, el este un martor permanent al existentei Sale si un amintitor al măretiei Lui, al întelepciunii si al iubirii Lui. Dacă Sabatul ar fi fost întotdeauna păstrat cu sfintenie, n-ar fi existat niciodată nici un necredincios sau idolatru.  Institutia Sabatului, care îsi are originea în Eden, este la fel de veche ca si lumea. El a fost păzit de toti patriarhii, de la creatiune încoace. În timpul robiei din Egipt, israelitii au fost fortati de supraveghetorii lor să calce Sabatul si, în mare măsură, au pierdut constienta sfinteniei lui. Când Legea a fost proclamată pe Sinai, primele cuvinte ale poruncii a patra au fost: "Adu-ti aminte de ziua de odihnă, ca s-o sfintesti", arătând că Sabatul nu a fost instituit atunci, ci suntem îndrumati înapoi, la originea lui, la creatiune. Pentru a-L sterge pe Dumnezeu din mintea oamenilor, Satana tinde să nimicească acest mare monument de aducere aminte. Dacă oamenii ajung să-L uite pe Creatorul lor, atunci nu vor mai face nici un efort pentru a rezista puterii răului si Satana este sigur de prada sa.  Vrăjmăsia lui Satana împotriva Legii lui Dumnezeu l-a făcut să se războiască cu fiecare poruncă a Decalogului. Principiul dragostei filiale si al ascultării este strâns legat de marele principiu al iubirii, al credinciosiei fată de Dumnezeu, Tatăl tuturor. Nesocotirea autoritătii părintesti va duce curând la nesocotirea autoritătii lui Dumnezeu. De aici si eforturile lui Satana de a slăbi obligativitatea fată de porunca a cincea. Printre popoarele păgâne, principiul cuprins în această poruncă este foarte putin respectat. La multe popoare, părintii erau abandonati sau dati mortii de îndată ce vârsta îi făcea neputinciosi de a se mai îngriji de nevoile lor personale. În familie, mama era tratată cu foarte putin respect si, la moartea sotului ei, era obligată să se supună autoritătii fiului mai mare. Ascultarea filială a fost legiferată de Moise, dar, pe măsură de poporul Israel se îndepărta de Dumnezeu, porunca a cincea, ca si altele, a ajuns să fie nesocotită.  Satana a fost "de la început un ucigas" (Ioan 8,44) si, de îndată ce a obtinut puterea asupra neamului omenesc, nu numai că i-a îndemnat pe oameni să se urască si să se ucidă unul pe altul, dar, sfidând cu si mai multă îndrăzneală autoritatea lui Dumnezeu, ei au făcut din călcarea poruncii a sasea o parte a religiei lor.  Prin conceptii pervertite cu privire la atributele divine, natiunile păgâne au fost făcute să creadă că erau necesare sacrificiile omenesti pentru a obtine favoarea zeilor. Cele mai teribile cruzimi au fost săvârsite sub diferite forme de idolatrie. Printre acestea era si practica trecerii copiilor prin foc înaintea zeilor. Când unul dintre ei scăpa nevătămat din această încercare, oamenii credeau că jertfele lor au fost primite; unul ca acesta, considerat ca fiind în mod deosebit favorizat de zei, era încărcat de privilegii si tinut din acel moment în mare cinste; si, oricât de mari si grave ar fi fost crimele săvârsite de unul ca acesta, nu era niciodată pedepsit. Dar, dacă un copil era ars atunci când era trecut prin foc, soarta lui era pecetluită; se credea că mânia zeilor nu putea fi potolită decât atunci când se lua viata victimei; de aceea, unul ca acesta era adus ca jertfă. În timpurile de mare apostazie, aceste fapte respingătoare se răspândiseră - într-o măsură oarecare - chiar printre israeliti.  Călcarea poruncii a saptea a fost de asemenea practicată foarte de timpuriu în numele religiei. Ritualurile cele mai depravate si mai dezgustătoare au devenit o parte a închinării păgâne. Chiar zeii erau înfătisati ca fiind desfrânati si închinătorii lor au dat frâu liber pasiunilor celor mai josnice. Vicii nenaturale predominau si sărbătorile religioase erau caracterizate prin imoralitate generală si deschisă, publică.  Poligamia a fost practicată de timpuriu. Ea a fost unul dintre păcatele care au adus mânia lui Dumnezeu asupra lumii antediluviene. Cu toate acestea, după potop, ea s-a răspândit din nou. A fost efortul calculat al lui Satana acela de a perverti institutia căsătoriei, de a slăbi obligatiile ei si de a micsora sfintenia ei; căci pe nici o altă cale n-ar fi putut să strice până într-atât chipul lui Dumnezeu în om si să deschidă usa mizeriei si viciului.  De la începutul marii lupte a fost planul lui Satana de a reprezenta gresit caracterul lui Dumnezeu si de a incita la răzvrătire împotriva Legii Sale, iar lucrarea sa părea că este încununată de succes. Multimile îsi plecau urechea la înselăciunea lui Satana si luau atitudine împotriva lui Dumnezeu. Dar, în mijlocul lucrărilor celui rău, planurile lui Dumnezeu se îndreptau cu hotărâre spre împlinire; pentru toate fiintele inteligente El Îsi manifesta dreptatea si bunăvointa. Prin ispitirile lui Satana, întregul neam omenesc a devenit călcător al Legii lui Dumnezeu, dar, prin jertfa Fiului lui Dumnezeu, s-a deschis o cale prin care oamenii să se poată întoarce la Dumnezeu. Prin harul Domnului Hristos puteau fi făcuti în stare să asculte de Legea Tatălui. Astfel, în fiecare veac, din mijlocul apostaziei si răzvrătirii, Dumnezeu Îsi adună un popor care este credincios fată de El, un popor "care are în inimă Legea Mea" (Is.51,7).  Prin înselăciune i-a amăgit Satana pe îngeri si asa si-a desfăsurat în toate veacurile lucrarea printre oameni si va continua să facă acest lucru până la sfârsit. Dacă el ar declara în mod deschis că luptă împotriva lui Dumnezeu si a Legii Sale, atunci oamenii s-ar păzi; dar el se ascunde, se deghizează si amestecă adevărul cu minciuna. Minciunile cele mai primejdioase sunt cele amestecate cu adevărul. În felul acesta, sunt primite neadevăruri care captivează si ruinează sufletul. Prin aceste mijloace, Satana târăste lumea după el. Dar vine o zi când i se va pune capăt triumfului său pentru totdeauna.  Modul în care a tratat Dumnezeu răzvrătirea va avea ca rezultat o totală demascare a lucrării ce s-a făcut atât de mult timp în întuneric. Urmările conducerii lui Satana, roadele înlăturării rânduielilor divine, vor fi înfătisate deschis privirii tuturor fiintelor inteligente create. Legea lui Dumnezeu va fi pe deplin justificată, apărată. Se va vedea că toate actiunile lui Dumnezeu au fost îndreptate spre binele vesnic al poporului Său si spre binele tuturor lumilor pe care le-a creat El. Chiar Satana personal, în prezenta întregului univers, ca martor al acestui moment, va mărturisi că dreaptă si neprihănită este cârmuirea lui Dumnezeu, dreaptă este Legea Sa.  Nu este departe timpul când Dumnezeu Se va ridica să răzbune autoritatea Sa insultată. "Căci iată, Domnul iese din locuinta Lui să pedepsească nelegiuirile locuitorilor pământului" (Is.26,21). "Cine va putea să sufere însă ziua venirii Lui? Cine va rămâne în picioare când Se va arăta El?" (Mal.3,2). Poporului Israel, datorită păcătoseniei lui, i s-a interzis să se apropie de munte atunci când Dumnezeu era gata să Se coboare pe el spre a face cunoscută Legea Sa, ca nu cumva să fie mistuit de slava arzândă a prezentei Sale. Dacă o astfel de manifestare a puterii lui Dumnezeu a marcat locul ales pentru proclamarea Legii Sale, cât de teribil trebuie să fie completul Său de judecată atunci când va veni pentru a aduce la îndeplinire aceste rânduieli sacre! Cum vor putea oare aceia care I-au călcat în picioare autoritatea să suporte slava Lui în ziua cea mare a răsplătirii finale? Groaza de la Sinai era menită să înfătiseze poporului scenele judecătii. Sunetul unei trâmbite a chemat poporul Israel să se întâlnească cu Dumnezeu. Vocea Arhanghelului si trâmbita lui Dumnezeu îi vor strânge de pe întregul pământ atât pe cei vii, cât si pe cei morti în fata Judecătorului lor. Tatăl si Fiul, însotiti de o mare multime de îngeri, au fost prezenti pe munte. În ziua cea mare a judecătii, Isus Hristos va veni "în slava Tatălui Său cu îngerii Săi" (Mat. 16,27). El va sta apoi pe tronul slavei Sale si înaintea Sa vor fi adunate toate natiunile pământului.

 

Când prezenta divină s-a manifestat pe Sinai, slava Domnului era asemenea focului mistuitor înaintea întregului Israel. Dar când Domnul Hristos va veni în slavă cu sfintii Săi îngeri, întregul pământ va străluci de lumina teribilă a prezentei Sale. "Dumnezeul nostru vine si nu tace. Înaintea Lui merge un foc mistuitor, si împrejurul Lui o furtună puternică. El strigă spre ceruri sus si spre pământ, ca să judece pe poporul Său" (Ps.50,3-4). Un torent de foc va iesi si va pleca dinaintea Lui, făcând ca elementele naturii să se topească de căldura cea mare, asa cum se va întâmpla si cu pământul, iar lucrurile care sunt pe el vor fi de asemenea arse. "la descoperirea Domnului Isus din cer, cu îngerii puterii Lui, într-o flacără de foc, ca să pedepsească pe cei ce nu cunosc pe Dumnezeu si pe cei ce nu ascultă de Evanghelia Domnului nostru Isus Hristos" (2 Tes.1,7-8).

 

Niciodată de când a fost omul creat nu s-a văzut o astfel de manifestare a puterii divine ca atunci când a fost proclamată Legea pe Sinai. "S-a cutremurat pământul, s-au topit cerurile, dinaintea lui Dumnezeu, s-a zguduit Sinai dinaintea lui Dumnezeu, Dumnezeul lui Israel" (Ps.68,8). În mijlocul celor mai teribile convulsii ale naturii, vocea lui Dumnezeu, asemenea unei trâmbite, s-a auzit din nor. Muntele se clătina de la bază spre vârf si ostile lui Israel, palide si tremurând de groază, s-au aruncat cu fetele la pământ. El, a cărui voce scutura atunci pământul, a declarat: "Voi mai clătina încă o dată nu numai pământul, ci si cerul" (Evrei 12,26). Sfânta Scriptură spune: "Domnul va răcni de sus; din Locasul Lui cel sfânt", ""de se zguduie cerurile si pământul" (Ier.25,30; Ioel 3,16). În ziua cea mare, ce stă să vină, cerurile se vor strânge "ca o carte de piele, pe care o faci sul" (Apoc.6,14). Chiar muntii si insulele vor fi mutate din locurile lor. "Pământul se clatină ca un om beat, tremură ca o colibă; păcatul lui îl apasă, cade si nu se mai ridică" (Is.24,20).  "De aceea, toate mâinile slăbesc si orice inimă omenească se topeste", de aceea toate fetele "s-au îngălbenit"; "ei sunt năpăditi de spaimă; îi apucă chinurile si durerile". "Voi pedepsi - zice Domnul - lumea pentru răutatea ei si pe cei răi pentru nelegiuirea lor; voi face să înceteze mândria celor trufasi si voi doborî semetia celor asupritori" (Is.13,7.8.11; Ier.30,6).  Când Moise a coborât de pe munte din fata Prezentei divine, unde primise tablele mărturiei, Israelul cel vinovat n-a putut suporta lumina aceea slăvită a fetei sale. Cu atât mai putin vor putea călcătorii Legii să privească la Fiul lui Dumnezeu atunci când El va apărea în slava Tatălui Său, înconjurat de toate ostile ceresti, pentru a aduce la îndeplinire judecata Cerului asupra călcătorilor Legii si a acelora ce au respins jertfa Sa ispăsitoare. Aceia care au nesocotit Legea lui Dumnezeu si au călcat în picioare sângele Domnului Hristos, "împăratii pământului, domnitorii, căpitanii ostilor, cei bogati si cei puternici", se vor ascunde "în pesteri si în stâncile muntilor" si vor spune muntilor si stâncilor: "Cădeti peste noi si ascundeti-ne de Fata Celui ce sade pe scaunul de domnie si de mânia Mielului, căci a venit ziua cea mare a mâniei Lui, si cine poate sta în picioare?" (Apoc.6,15-17). "În ziua aceea, oamenii îsi vor arunca idolii de argint si idolii de aur" la sobolani si la lilieci si vor intra în găurile stâncilor si în crăpăturile pietrelor de frica Domnului si de strălucirea măretiei Lui, când Se va scula să îngrozească pământul" (Is. 2,20-21).  Atunci se va vedea că răzvrătirea lui Satana împotriva lui Dumnezeu a avut ca rezultat propria sa ruină, cum si ruina tuturor acelora care au ales să devină supusii săi. El le spusese ce mare bine va rezulta din călcarea Legii lui Dumnezeu; dar se va vedea că "plata păcatului este moartea". "Căci iată, vine ziua care va arde ca un cuptor! Toti cei trufasi si toti cei răi vor fi ca miristea; ziua care vine îi va arde, zice Domnul ostirilor, si nu le va mai lăsa nici rădăcină, nici ramură" (Mal.4,1). Satana, rădăcina oricărui păcat, si toti cei ce săvârsesc răul, care sunt ramurile lui, vor fi cu totul tăiati. Se va pune capăt păcatului, cu toate vaiurile si ruina ce au rezultat din el. Psalmistul spune: "Tu pedepsesti neamurile, nimicesti pe cel rău, le stergi numele pentru totdeauna si pe vecie. S-au dus vrăjmasii! N-au rămas din ei decât niste dărâmături vesnice!" (Ps.9,5.6).  Dar, în mijlocul furtunii judecătii divine, copiii lui Dumnezeu nu vor avea de ce să se teamă. "Domnul este scăparea poporului Său si ocrotirea copiilor lui Israel" (Ioel 3,16). Ziua ce aduce groaza si nimicirea pentru călcătorii Legii lui Dumnezeu le va aduce celor ascultători "o bucurie negrăită si strălucită" (1 Petru 1,8). "Strângeti-Mi pe credinciosii Mei", spune Domnul, "care au făcut legământ cu Mine prin jertfă. Atunci cerurile vor vesti dreptatea Lui, căci Dumnezeu este Cel ce judecă" (Ps.50,5-6).

 

"Si veti vedea din nou atunci deosebirea dintre cel neprihănit si cel rău, dintre cel ce slujeste lui Dumnezeu si cel ce nu-I slujeste" (Mal.3,18). "Ascultati-Mă, voi care cunoasteti neprihănirea, popor care ai în inimă Legea Mea! Nu te teme de ocara oamenilor si nu tremura de ocările lor" Iată că îti iau din mână potirul ametelii" ca să nu mai bei din el" Eu, Eu vă mângâi" (Is.51,7.22.12). "Pot să se mute muntii, pot să se clatine dealurile, dar dragostea Mea nu se va muta de la tine si legământul Meu de pace nu se va clătina, zice Domnul, care are milă de tine" (Is.54,10).  Marele plan de mântuire are ca rezultat readucerea lumii în gratia lui Dumnezeu. Tot ce a fost pierdut prin păcat va fi restaurat. Nu numai omul, ci si pământul va fi răscumpărat, pentru a fi locuinta vesnică a celor ascultători. Timp de sase mii de ani, Satana s-a luptat să-si mentină stăpânirea pe pământ. Acum, planul de la origini al lui Dumnezeu privind crearea lui va fi împlinit. "Dar sfintii Celui Prea Înalt vor primi împărătia si vor stăpâni împărătia în veci, din vesnicie în vesnicie" (Dan.7,18).  "De la răsăritul soarelui până la apusul lui, fie Numele Domnului lăudat" (Ps.113,3). "În ziua aceea, Domnul va fi singurul Domn si Numele Lui va fi singurul Nume. Si Domnul va fi Împărat peste tot pământul" (Zah.14,9). Scripturile spun: "Cuvântul Tău, Doamne, dăinuieste în veci în ceruri" Lucrurile mâinilor Lui sunt credinciosie si dreptate; toate poruncile Lui sunt adevărate, întărite pentru vesnicie, făcute cu credinciosie si neprihănire" (Ps.119,89; 111,7-8). Rânduielile sfinte pe care Satana le-a urât si pe care a căutat să le distrugă vor fi onorate de întregul univers, sfânt si fără păcat. "Căci, după cum pământul face să răsară lăstarul lui si după cum o grădină face să încoltească semănăturile ei, asa va face Domnul Dumnezeu să răsară dreptatea si lauda în fata tuturor neamurilor" (Is.61,11).